Αρχική / Υπηρεσίες / Όροι Ανάληψης Μεταφοράς

 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ «SPEEDEX»

 
Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «SPEEDEX», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος -εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της «SPEEDEX», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης- δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
 
ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της «SPEEDEX» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «SPEEDEX» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών. Επίσης, δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της «SPEEDEX» τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.
 
ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο: α) δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «SPEEDEX» Ταχυδρομικά Αντικείμενα, β) φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, γ) έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση. 
Πρόσθετα έξοδα που τυχόν προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση, (πχ επιστροφή ή αποθήκευση) της Αποστολής θα καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.
 
ΑΡΘΡΟ 3: Η «SPEEDEX» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού.
Η «SPEEDEX» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από τη «SPEEDEX» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
 
ΑΡΘΡΟ 4: Η «SPEEDEX» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ), μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.
 
ΑΡΘΡΟ 5: Η «SPEEDEX» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της «SPEEDEX» αναλαμβάνει ο Αποστολέας.
 
ΑΡΘΡΟ 6:Η «SPEEDEX» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.
 
ΑΡΘΡΟ 7: Κάθε αποστολή της SPEEDEX, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 50 € για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 € για δέματα για αποστολές εσωτερικού (αυτόματη ασφάλιση) και μέχρι του εκάστοτε αντίστοιχου σε Ευρώ ποσό των 100 Δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού (αυτόματη ασφάλιση). Όσον αφορά την ευθύνη της SPEEDEX σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, αυτή καθορίζεται και διακρίνεται σε δύο (2) κατηγορίες, ως εξής: Α) Στους μεμονωμένους χρήστες (αποστολείς ή παραλήπτες ή εντολείς), οι οποίοι δεν έχουν ειδικότερη σύμβαση και εξοφλούν τις υπηρεσίες τους τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου καταλόγου άνευ εκπτώσεων, όπου στην περίπτωση αυτή η ευθύνη της «SPEEDEX» καθορίζεται ως εξής:i) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου με ευθύνη της SPEEDEX, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. ii) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος με ευθύνη της SPEEDEX, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. iii) Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου με ευθύνη της SPEEDEX, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή. iv) Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος με ευθύνη της SPEEDEX, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. v) Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου με ευθύνη της SPEEDEX, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.
vi) Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη με ευθύνη της SPEEDEX, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.
vii) Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν των συμφωνημένων ανά υπηρεσία χρόνων παράδοσης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 € για κάθε εργάσιμη μέρα (εξαιρούνται αργίες και τοπικές εορτές) καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100 €. vii) Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. viii) Σε περίπτωση πολλαπλής αποστολής, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται χωριστά. ix) Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του υπέρ του παραλήπτη στον παραλήπτη της αποστολής ή σε τρίτον, εφόσον αυτός είναι ο εντολέας και ιδιοκτήτης της αποστολής. Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης, καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία και δεν ισχύει εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του. Β) Στους χρήστες των υπηρεσιών, με τους οποίους η SPEEDEX έχει συνάψει ή συνάπτει – εν είδει ατομικής σύμβασης – συμβάσεις/συμφωνίες για την διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στους οποίους παρέχονται εκπτώσεις επί των βασικών τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της SPEEDEX, ή/και ειδικές χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις βασικές τιμές των εν λόγω υπηρεσιών ή/και πίστωση για την παροχή των υπηρεσιών με την χρήση κωδικού, η ευθύνη της SPEEDEX ορίζεται, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές, καθώς στα περιπτώσεις αυτές τα όρια αυτά νοούνται ως μέγιστα όρια δηλωμένης αξίας/ασφαλισμένου. Στις περιπτώσεις αυτές σύναψης, των ειδικότερων αυτών συμφωνιών/συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται τα όρια και τα ποσά των αποζημιώσεων της ανωτέρω παραγράφου 7Α, αλλά ισχύουν οι ειδικότεροι συμφωνημένοι όροι, δυνάμει των οποίων σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε καταβαλλόμενη αποζημίωση για ολική απώλεια, κλοπή, καταστροφή ανασφάλιστου φακέλου ή δέματος δεν δύναται να υπερβαίνει την πραγματική αξία του φακέλου με ανώτατο όριο το ποσό των 50 € ανά αποστολή ή την πραγματική αξία του δέματος μέχρι του ποσού των 100 € ανά αποστολή, για αποστολή εσωτερικού και μέχρι του εκάστοτε αντίστοιχου σε Ευρώ ποσό των 50 και 100 Δολαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα για αποστολές εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, η «SPEEDEX» προβαίνει σε αποζημίωση στην πραγματική αξία του περιεχομένου της αποστολής. Ως πραγματική αξία νοείται: για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών, και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπ’ όψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται και από τα σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά, λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ. Επισημαίνεται ότι, η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. Επίσης, η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης από την «SPEEDEX» σε περίπτωση πλημμελούς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με αποδεδειγμένη ευθύνη της ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ 688/52/2013 (ΦΕΚ Β’/1412/Β/10-3-2013). Διευκρινίζεται ότι, εάν υπάρξει αίτημα για αποζημίωση της αποστολής λόγω ζημίας, εξαιτίας πλημμελούς παροχής υπηρεσιών εκ μέρους της «SPEEDEΧ», η αποστολή θα πρέπει να φυλάσσεται και να είναι διαθέσιμη προς έλεγχο από την «SPEEDEX». Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της «SPEEDEX» και θα παραμένει στην κατοχή της, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης. Η «SPEEDEX» συμβάλλεται με τον Εντολέα/Αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της, μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω και ορίζονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ 688/52/2013 (ΦΕΚ Β’/1412/Β/10-3-2013). Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της «SPEEDEX» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του Εντολέα/Αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Η «SPEEDEX», σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο Εντολέας/Αποστολέας, αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου - στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του μέσω της «SPEEDEX» καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο άρθρο 7 (Α και Β) και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των ορίων στο άρθρο 7 (Α και Β), σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.
 
ΑΡΘΡΟ 8: Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «SPEEDEX», επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 0.6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού) και 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εξωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 € η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας [γραπτής μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail ή fax)] με την εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «SPEEDEX» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «SPEEDEX» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «SPEEDEX» - συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τρίτου - δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 7 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «SPEEDEX» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «SPEEDEX» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «SPEEDEX» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «SPEEDEX» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.
 
ΑΡΘΡΟ 9: Η «SPEEDEX» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας www.speedex.gr. Τυχόν εσφαλμένη αντίληψη του Εντολέα/Αποστολέα ή αυτόβουλη αναγραφή-επισήμανση επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ή της αποστολής, σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, δεν ισχύει και δε δημιουργεί δέσμευση για την εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της, η «SPEEDEX» δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των ορίων που ορίζονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ 688/52/2013 (ΦΕΚ Β’/1412/Β/10-6-2013). Συγκεκριμένα, η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λ.π, από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπόψη της «SPEEDEX» πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής.
 
ΑΡΘΡΟ 10: Σε καμία περίπτωση η «SPEEDEX», δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση καθώς και για ολική ή μερική καταστροφή, οφειλόμενα σε περιστατικά ανωτέρα βίας ή έκτακτες ανάγκες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω: 1) Απρόβλεπτα γεγονότα πέρα των αντικειμενικών ανθρώπινων δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πανδημίες, πόλεμος κ.λ.π.) που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή των προστηθέντων της και που η «SPEEDEX» δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει, οι συνέπειες των οποίων καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την λειτουργία της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η «SPEEDEX» επιστρέφει το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος. 2) Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές η «SPEEDEX» επιστρέφει το καταβληθέν τέλος ταχυδρομικό τέλος. 3) Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, στα οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη ή αλλοίωση ή καταστροφή, όπως ιδίως τρόφιμα, φάρμακα, μαγνητικά μέσα κ.ο.κ. 4) Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία ή οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. 5) Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη. 6) Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές. 7) Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών. 8) Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, από την πλευρά των χρηστών. 9) Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους Νόμους του Κράτους. 10) Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της επιχείρησης, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη. 11) Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος. 12) Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου (Λανθασμένες κατευθύνσεις-οδηγίες του Αποστολέα ή του Παραλήπτη, ακατάλληλη συσκευασία κοκ). Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, η ευθύνη της «SPEEDEX» παύει να ισχύει με την ανεπιφύλακτη παραλαβή της αποστολής και την υπογραφή αυτού που την παραλαμβάνει (παραλήπτη ή τρίτου προσώπου) επί
του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «SPEEDEX» ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή αντιπρόσωπο της, σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την «SPEEDEX». Η «SPEEDEX» απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη, εξ οιασδήποτε αιτίας, σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί από τον χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.
 
 ΑΡΘΡΟ 12: Η «SPEEDEX» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα – Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «SPEEDEX» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.
 
ΑΡΘΡΟ 13: Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ΄ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 €, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
 
ΑΡΘΡΟ 15: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την «SPEEDEX» για την επίτευξη επίλυσης της διαφοράς, είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών: η «SPEEDEX», κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
 
ΑΡΘΡΟ 16: Για κάθε νομική διαφορά, μεταξύ της «SPEEDEX» και του χρήστη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.