Αρχική / Η Εταιρεία / Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης  

Η SPEEDEX A.E. συνεχώς αναπτύσσει και επαναξιολογεί το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ). Το ΕΣΔ είναι ένα απλό και ενιαίο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να στηρίζει τη διαχείριση διαφορετικών πλευρών των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας μέσω διαφορετικών πιστοποιημένων συστημάτων, όπως αυτά που αφορούν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών (ISO 9001), τη περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001) αλλά και την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας (OHSAS 45001). Βασικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης μέσω της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς υψηλού επιπέδου.  

>Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)

ISO 9001:2015:

Τον Ιούλιο 2001 η SPEEDEX ανέπτυξε, πρώτη μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ταχυμεταφορών, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Απέκτησε, από την πρώτη στιγμή, πιστοποιητικό ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο ανανεώνει συνεχώς μέχρι σήμερα.
 
Για να δείτε το πιστοποιητικό κάνετε κλικ εδώ.
 

>Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

ISO 14001:2015:

Η SPEEDEX μεριμνώντας για το περιβάλλον, δεσμευόμενη για ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο λειτουργίας και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, έχει θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η SPEEDEX έχει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.
 
Για να δείτε το πιστοποιητικό κάνετε κλικ εδώ.
 

>Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (ΣΔΑΥ)

ISO 45001:2018:

Η SPEEDEX αποδίδει μεγάλη σημασία στην υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Έχει θέσει ως στόχο της τη συνεχή βελτίωσή τους, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εργαζόμενους, συνεργάτες και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα μπορούν να επηρεαστούν από τις εργασίες της. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, η επιχείρηση έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (ΣΔΑΥ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ΙSΟ 45001:2018 καθώς επίσης και με  τους Νόμους και Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Για να δείτε το πιστοποιητικό κάνετε κλικ εδώ