Αρχική / Νέα / Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο SPEEDEX

 
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Σενέκα 24 στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
 
1. Έγκριση προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου ποσού επτά εκατομμυρίων ευρώ (€ 7.000.000,00) μετά συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στους εκπροσώπους της εταιρείας που θα υπογράψουν την οικεία σύμβαση, τις εξασφαλίσεις και τους τίτλους των ομολογιών.
 
2. Παροχή εξουσίας στο Δ.Σ έκδοσης ομολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύει και εξειδίκευσης των ειδικότερων όρων αυτού.
 
3. Διάφορες ανακοινώσεις.
 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 
  
 
Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2018
 
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ