Αρχική / Νέα / Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο SPEEDEX
 
Σε Τακτική Γενική Συνελεύση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Σενέκα 24 στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
 

1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017- 31/12/2017, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/01/2017- 31/12/2017.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Έγκριση και επικύρωση όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Λήψη Μέτρων οικονομικής αναδιάρθρωσης και βελτίωσης

8. Αναθεώρηση άρθρων Καταστατικού εταιρείας

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
 
 
Κηφισιά, 17 Απριλίου 2018
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ