Αρχική / Νέα / Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο SPEEDEX
 
Σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 27η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Σενέκα 24 στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού  θέματος της ημερήσιας διάταξης:
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
 
«Εκλογή νέου  Διοικητικού Συμβουλίου»
 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην  Έκτακτη Γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
 
  
 
Κηφισιά, 5 Μαρτίου 2020
 
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ