Αρχική / Νέα / Πρόσκληση Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  και διακριτικό τίτλο SPEEDEX
 
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Σενέκα 24 στην Κηφισιά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
 
1.    Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 της ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2.    Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
3.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.      Έγκριση και επικύρωση όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5.      Λήψη Μέτρων οικονομικής αναδιάρθρωσης και βελτίωσης
6.      Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7.      Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
 
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
 
Κηφισιά, 20 Αυγούστου 2020
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ