Αρχική / Νέα / Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  και διακριτικό τίτλο SPEEDEX
 
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 23η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην Αθήνα και επί της οδού Σιδηροκάστρου 5-7, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
 
1.  Συμψηφισμός του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημίες κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του ν.4548/2018.
2.  Διάφορα θέματα.
  
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
 
 
 
Κηφισιά, 30 Νοεμβρίου 2021
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ